ZPRÁVA O ČINNOSTI za rok 2011

Ke stažení: Zprava_o_cinnosti_2010-2011.pdf

I. ÚVOD

Občanské sdružení PROJEKT 35 bylo zaregistrováno na Ministerstvu vnitra ČR v listopadu 2010 a převzalo agendu od České společnosti podpory zdraví, která tento projekt (původní název EVA 35) realizovala od roku 2006. V průběhu měsíců duben – říjen 2010 probíhala příprava zřízení občanského sdružení Projekt 35. Byly zpracovány Stanovy sdružení, proběhla jejich registrace včetně přidělení IČO. Uskutečnily se schůzky, na kterých byl projednán program sdružení. Zahájeno bylo jednání s klíčovými odborníky Masarykova onkologického ústavu, který se do projektu aktivně zapojil.

Uskutečnily se volby do orgánů sdružení.

Koordinační skupina sdružení:

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze:

 • Prof. MUDr. Luboš Petruželka, DrSc., místopředseda
 • MUDr. Jaroslava Barkmanová
 • Doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc.
 • Doc. MUDr. Jan Novotný, PhD.
 • MUDr. Olga Přibylová († 2011)
 • Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc., předsedkyně
 • MUDr. Martina Zimovjanová, PhD.

Masarykův onkologický ústav v Brně:

 • Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, DrSc., místopředseda
 • Prim. MUDr. Katarína Petráková, PhD.
 • MUDr. Markéta Palácová
 • MUDr. Dagmar Macková
 • MUDr. Marta Krásenská
 • MUDr. Radka Obermannová
Kontaktní adresa – sekretariát:
Projekt 35
Onkologická klinika VFN
128 08 U nemocnice 2
PhDr. Marcela Svěráková
Mobil: 602 11 66 15
e-mail: sverakova.marcela@seznam.cz
www.projekt35.cz

II. CÍLE PROJEKTU 35

 1. Přispívat k časnému záchytu karcinomu prsu a ke zkvalitnění péče o mladé ženy, kterým byl diagnostikován karcinom prsu.
 2. Usilovat o zvýšení informovanosti laické veřejnosti o významu preventivních mamologických vyšetřeních.
 3. Přispívat ke vzdělávání odborné veřejnosti v oblasti diagnostiky a léčby karcinomu prsu u mladých žen do 35 let.
 4. Poskytování konzultací pro odbornou veřejnost, poskytování poradenství pro pacientky.
 5. Ve spolupráci s IBA MUNI vést a průběžně doplňovat registr pacientek s karcinomem prsu ve věku do 35 let.

III. REALIZOVANÉ AKTIVITY

Mediální aktivity

Pro veřejnost

Mediální aktivity PROJEKTU 35 byly zaměřeny jednak na širokou veřejnost, kdy bylo naším cílem informovat cílovou skupinu mladých žen o tom, že i relativně mladá žena může onemocnět karcinomem prsu, a že by neměl být bagatelizován žádný „podezřelý“ útvar v prsu, neměnící se v průběhu menstruačního cyklu.

 • Navázání spolupráce s webovými stránkami „Babyweb“, které jsou určeny těhotným ženám a matkám s malými dětmi – uveřejněn rozhovor s doc. Tesařovou, prim. Petráková poskytla příběhy pacientek, reakce čtenářek se projevily v elektronické poradně. Na základě tohoto článku se na Doc. Tesařovou obrátila jedna kojící maminka s nálezem v prsu, byl jí diagnostikován karcinom.
 • V časopise Miminko č. 4/2011 byl publikován článek, který zpracovala doc. Tesařová.
 • Byl navázán kontakt s časopisem Vlasta – v č.22/2011 byla otištěna krátká zpráva o Projektu 35.
 • Navázána spolupráce s Metropol TV (regionální vysílání). V dopoledním pořadu „Supermáma“ vystoupila doc. Tesařová a hovořila o Projektu 35 a o výskytu karcinomu prsu u mladých žen do 35 let.

Elektronická poradna pro pacientky – www.projekt35.cz

V návaznosti na články docházejí do elektronické poradny Projektu 35 dotazy – zajištěny odpovědi ve spolupráci s doc. Tesařovou, doc. Konopáskem, prim. Petráková, dr. Palácovou, dr. Barkmanovou a dr. Zimovjanovou.

Celkem bylo zodpovězeno 38 dotazů.

Pro odborníky

Pokládáme za velmi důležité informovat o projektu také odbornou veřejnost. Obracíme se především na onkology, kterým nabízíme možnost konzultovat léčbu a rovněž možnost zařazovat do registru své pacienty. V rámci preventivní činnosti jsme oslovili ambulantní gynekology a zvláště pak gynekologické sestry.

 • Prezentace projektu na konferenci „Onkologie v gynekologii a mamologii“ v Brně – distribuce osvětových materiálů.
 • Prezentace projektu na sympozium Prague onco – distribuce osvětových materiálů.
 • Uskutečnil se seminář (05/2011) na Vysoké škole zdravotnické v Praze 5, na kterém přednesl sdělení o Projektu 35 doc. Konopásek
 • Ve Zdravotnických novinách byl otištěn rozhovor s doc. Tesařovou, ve kterém byl zmíněn i Projekt 35
 • Navázání spolupráce s portálem Top lékař.cz – uveřejněny texty zpracované ve skriptech.
 • Do lednového čísla časopisu Sestra (2012) byl připraven článek o průběhu a výsledcích vzdělávacího kurzu pro gynekologické sestry
 • Byla zpracována prezentace o realizaci kurzu pro gynekologické sestry, která bude prezentována na sesterské sekci Prague onco 2012

Vzdělávací aktivity pro odbornou veřejnost

Do plánu práce byla zařazena příprava vzdělávací akce pro sestry, pracující v gynekologických ambulancích. Cílem kurzu bude zvýšení kompetencí sester v oblasti edukace pacientek směřujících k časnému záchytu karcinomu prsu u mladých žen do 35 let. Sestry by se měly naučit odebírat rodinnou anamnézu a zhodnotit genetické riziko, provádět edukaci samovyšetřování prsu. Naplánovány byly 4 kurzy v průběhu září – prosinec 2011 (dva v Praze a dva v Brně)

 • Uskutečnilo se jednání se zástupkyní České asociace sester o možnosti spolupráce na vzdělávacím projektu pro zdravotní sestry, byla získána podpora pro tento projekt, zajištěna akreditace kurzu.
 • Byla oslovena Česká gynekologicko-porodnická společnost ČLS JEP za účelem získání souhlasu s realizací projektu.
 • Příprava odborných textů pro sestry – na zpracování jednotlivých kapitol se podíleli: prof. Vyzula, doc. Tesařová, doc. Konopásek, prim. Petráková, dr. Palácová, dr. Barkmanová a dr. Zimovjanová. Odbornou recenzi provedl doc. Novotný.
 • Oslovení účastnic kurzu:
  • Byl připraven inzerát do Zdravotnických novin a do časopisu Sestra a uveřejnění na webu časopisu Florence.
  • Využití elektronických adres databáze sekce gynekologických sester.
  • Oslovení hlavních a vrchních sester gyn.- por. klinik a oddělení Fakultních a krajských nemocnic.
  • Oslovení kateder ošetřovatelství všech univerzit.
  • Oslovení gynekologických ordinací uveřejněných na internetu.
 • Uskutečnily se zatím 3 kurzy:
  11. 11. Praha
  21. 11. Praha
  25. 11. Brno

Celkem se účastnilo 58 účastnic. Hodnocení kurzu prostřednictvím evaluačního dotazníku bylo velmi dobré. Data, získaná v evaluačním dotazníku svědčí o tom, že převážná většina absolventek kurzu je připraveny využít získané informace v praxi a „osvětovou“ činnost budou provádět systematicky.

Po ukončení jednoho kurzu v Praze a v Brně jsme obdržely dva e-maily s poděkováním za zorganizování vzdělávací aktivity.

Databáze pacientek

Databáze pacientek, kterým byl diagnostikován karcinom prsu, a jsou ve věkové skupině do 35 let, je průběžně doplňována a k 31. 1. 2012 je zaregistrováno 458 pacientek. Za poslední rok se počet zdvojnásobil. Největší část tvoří pacientky Onkologické kliniky 1. LF UK Praha, Masarykova onkologického ústavu v Brně a Krajské nemocnice v Českých Budějovicích.

Na doplňování registru se podílejí i další onkologická oddělení: Chomutov, Havlíčkův Brod, ÚVN Praha, FN Brno, Zlín, Jablonec nad Nisou, FN Ostrava, Liberec, Jihlava, Písek Náchod a Sokolov.

Vyhodnocení výsledků bude předneseno na Prague onco v lednu 2012.

Další aktivity

 • Provozujeme webové stránky www.projekt35.cz
 • Byla navázána úzká spolupráce s pacientskými organizacemi „Nejsi na to sama“
 • Na základě informací o Projektu 35 vzniká v „Aliance žen s rakovinou prsu“ skupina „Mladé mladé pacientky“.