ZPRÁVA O ČINNOSTI za rok 2012

Ke stažení: zprava_o_cinnosti_2012.pdf

Občanské sdružení PROJEKT 35 se ve své činnosti v roce 2012 soustředilo na několik oblastí. Byly to především vzdělávací aktivity určené zdravotním sestrám a dále pak osvětová činnost zaměřená na širokou veřejnost prostřednictvím tištěných a elektronických médií. V rámci projektu bylo poskytováno rovněž poradenství určené pacientkám, ale i zdravým ženám. Probíhaly také práce na vedení registru pacientek.

1. Vzdělávání gynekologických sester

Již v roce 2011 zahájilo občanské sdružení sérii kurzů pro gynekologické sestry, jejichž cílem bylo upozornit účastnice kurzů na skutečnost, že karcinom prsu postihuje i mladé ženy a je třeba při pravidelných gynekologických prohlídkách edukovat i relativně mladé pacientky v oblasti prevence a vést je k pravidelnému samovyšetřování.

Kurzy byly účastnicemi velmi dobře hodnoceny, a tak jsme v roce 2012 využili příležitost požádat o finanční částku na vzdělávací aktivity v rámci grantového řízení BMS. Grant se nám bohužel nepodařilo získat, a tak byly vzdělávací aktivity omezeny pouze na prezentaci v sesterské sekci sympozia Prague onco.

2. Dětský koutek pro onkologické pacientky

Občanské sdružení reagovalo na potřeby pacientek, které se týkají hlídání dětí v době, kdy je pacientka na vyšetření v ordinaci nebo ve stacionáři podstupuje léčebné procedury. Bylo tedy zahájeno jednání s vedením VFN o možnosti zřízení dětského koutku pro děti onkologických pacientek. Vedení Všeobecné fakultní nemocnice projevilo pochopení pro tuto aktivitu a vyšlo nám vstříc. Jednání o zřízení koutku je na dobré cestě. Jsou získávány finanční prostředky na úpravu prostor a na vybavení. Finanční dary poskytli i pacientky.

3. Registr pacientek

Jednou z velmi důležitých aktivit PROJEKTU 35 je vedení registru pacientek. Ve spolupráci s IBA MUNI byly dokončeny práce na úpravě elektronického vkládání dat. Počty vložených dat se výrazně zvýšily.

4. Osvěta veřejnosti

V rámci osvětových aktivit, zaměřených na širokou veřejnost se občanskému sdružení podařilo ve spolupráci s redakcemi vybraných časopisů určených ženám publikovat články, jejichž cílem bylo informovat o důležitosti a možnostech prevence a o výhodách včasného záchytu karcinomu prsu u mladých žen. Články informovaly rovněž o důležitostí samovyšetřování prsů. Byly otištěny v časopisech Maminka, Máma a já a Harper´s Bazaar. Téma výskytu a léčby karcinomu prsu u mladých žen do 35 let bylo zařazeno do jednoho z pořadů České televize „Osobnost na dvojce“. Tomuto tématu se rovněž věnoval pořad Českého rozhlasu 2 „Je jaká je“.

5. Webové stránky

Webové stránky byly doplněny o nové informace. Řada pacientek, ale i zdravých žen, využila možnost konzultovat své problémy s odborníky, kteří jsou zapojeni do PROJEKTU 35.